2023. november 18., szombat

Buli van a parton

 A héten volt némi kis elfoglaltság a munkahelyemen, egy szakértői konferencia keretein belül. Erről ez eseményről mindig Sipos F. Tamás jut eszembe.

"Fantasztikus, hogy terjed a hír, nem kellett távirat, sem levél papír.
Délben ott állt a bérház előtt, néhány autó vagy negyvenöt
Elindult a nagy kocsikaraván, Agárd a cél azt mondtam lazán.
Senki nem tudta becsapni magát de mindenki hozott fürdőruhát..."

Nagy öröm volt a hivatalos rendezvényt követő meglepetés buli, ahol elsőnek Koós Réka lépett fel a táncosaival, majd a Groupama saját zenekara. Élmény volt a srácokat hallgatni.2023. október 23., hétfő

Csete vagy paté?


 

Barcogásban

 


Az agrárminiszter 57/2023. (X. 16.) AM rendelete

 Megjelent a Magyar közlöny 147. számában a módosított vadászati törvény végrehajtási rendelete.


2023. augusztus 1., kedd

Vadászati törvény változása

Július 29-i napon megjelent a Magyar Közlöny 2023. évi 95. száma, melyben a vadászok számára is fontos változásokat olvashatunk, ugyanis a belügyminisztérium hatáskörébe tartozó „fegyverrendelet” is módosult. A legfontosabb módosítások közé tartozik, hogy a jogalkotó beemelte a hangtompítót a vadászati eszközök tárházába, azaz hangtompító engedélyezhető a vadászlőfegyver tartására jogosító engedéllyel rendelkező személynek.
Továbbá a rendelet pontosítja, hogy a 16. életévét betöltött vadászvizsgával rendelkező vadásznak ahhoz, hogy felügyelettel folytassa a vadászati tevékenységet, milyen igazolást állít ki a lakhelye szerinti rendőrkapitányság. Ezen felül már a vadászati törvény módosításánál is kérdés volt, hogy mit is jelent, hogy a 16 éves ifjú vadász számára átengedhető 0,22-es kaliber. A rendelet véglegesítette ezt a következőképpen: „a Vtv. alapján vadászatra jogszerűen használható sörétes vadászlőfegyver, illetve a 0,22-es kaliberű (legfeljebb 5,6 mm vagy 0,224 névleges kaliberű) golyós vadászlőfegyver az általa folytatott egyéni vadászat során a vadászjeggyel rendelkező, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek.” Így nem csak a .22 Long Rifle, hanem akár az 5,6x57-es kaliber is átengedhető a számára, mely eléri a 2500 Joule csőtorkolati energiát, mellyel bármelyik nagyvadfajunk elejthető.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2023. évi 95. szám                                              4784/4785

 

1. §               A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet az 5/E. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„A fegyver jogszerű használatához előírt feltételek kiskorú számára történő igazolására vonatkozó szabályok

5/F.  § (1) Az  Ftv. 4/J.  § (1)  bekezdése szerinti kérelmet (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: kérelem) a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a törvényes képviselő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság bírálja el.

(2) A  kérelmező, valamint a  törvényes képviselő belföldi lakóhelyének és tartózkodási helyének az  egyidejű hiányában a  kérelmet – a 

(3)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  a  rendőrkapitányság bírálja el, amelyiknél azt előterjesztették.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a kérelmet Budapesten terjesztették elő, azt a Budapesti Rendőr-főkapitányság bírálja el.

(4) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a  kérelmet a  27. számú melléklet szerinti formanyomtatványnak megfelelően kell előterjeszteni.

(5) A kérelemnek a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét vagy tartózkodási helyét is tartalmaznia kell.

(6) A  kérelemhez mellékelni kell a  kiskorú lőfegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát megállapító orvosi véleményt.

5/G. § A kérelem abban az esetben teljesíthető, ha a kérelmező a jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát igazolja.”

2.§                A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: „(2a) Hangtompító kizárólag a 35/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezet vagy intézmény, valamint a 35/B. § (1) bekezdése, illetve a 35/C. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet részére értékesíthető.”

3. §               A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 28.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép: „(3) Igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató vagy lőszergyártási engedéllyel rendelkező szervezetnek, az Ftv. 22. § (5) bekezdés b) és c) pontja alapján a vizsgálatra, a tanúsítvány, szakvélemény kiadására, illetve a  lőfegyverek hatástalanításának végrehajtására kijelölt szervezetnek, valamint muzeális intézménynek – feladatkörére tekintettel – „A” kategóriába tartozó tűzfegyver és lőszer tartása is engedélyezhető.”

4. §               A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet „Hangtompító állategészségügyi célú tartásának engedélyezése” című alcíme a következő 35/C. §-sal egészül ki: „35/C. § (1) A 35/B. § (1) bekezdésének a hatálya alá nem tartozó esetben hangtompító tartása engedélyezhető a) – feladatkörére tekintettel – igazságügyi fegyverszakértőnek, igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató vagy lőszergyártási engedéllyel rendelkező szervezetnek, az  Ftv. 22.  § (5)  bekezdés b) és c)  pontja alapján a  vizsgálatra, a  tanúsítvány, szakvélemény kiadására, illetve a  lőfegyverek hatástalanításának végrehajtására kijelölt szervezetnek, valamint muzeális intézménynek, b) a sportlőfegyver tartására jogosító engedéllyel rendelkező személynek vagy szervezetnek, valamint c) a vadászlőfegyver tartására jogosító engedéllyel rendelkező személynek vagy szervezetnek. (2) A hangtompító kizárólag az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység jogszerű végzése, illetve a sportlőfegyver vagy a vadászlőfegyver jogszerű használata során használható.”

5. §               A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 37.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép: „(3) A hozzá tartozó lőszerrel együtt átengedhető a) a vadászlőfegyver aa) vadászatra a vadászlőfegyver tartására jogosultnak, valamint ab) lőtéren a  vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyam teljesítéséről szóló – a  jogszabályban meghatározott – igazolással rendelkező, a tizenötödik életévét betöltött személynek, továbbá b) a Vtv. alapján vadászatra jogszerűen használható sörétes vadászlőfegyver, illetve a  0,22-es kaliberű (legfeljebb 5,6  mm vagy 0,224 névleges kaliberű) golyós vadászlőfegyver az  általa folytatott egyéni vadászat során a vadászjeggyel rendelkező, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek.”

6. §               A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „45. § E rendelet eltérő rendelkezése hiányában az kaphat engedélyt a) egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver, lőszer kivitelére, behozatalára, átszállítására, aki annak gyártására javítására, forgalmazására vagy tartására jogosító engedéllyel, illetve b) hangtompító kivitelére, behozatalára, átszállítására, aki a hangtompító tartására jogosító engedéllyel rendelkezik.”

7. §               A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 47.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép: „(2) Ha a 45. § a) pontjában meghatározott engedéllyel nem rendelkező személy vagy szervezet egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyvert, lőszert, illetve a  45.  § b)  pontjában meghatározott engedéllyel nem rendelkező személy vagy szervezet hangtompítót akar Magyarország területéről kivinni vagy azon átszállítani, az  ehhez szükséges engedély megszerzéséhez köteles igazolni, hogy a lakóhelye, székhelye vagy telephelye szerinti államban jogosult az  adott lőfegyver, lőszer gyártására, javítására, forgalmazására, kiállítására, megszerzésére vagy tartására, illetve hangtompító tartására.”

8. §               A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 27. számú melléklettel egészül ki.

9. §               A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 4.  § (1)  bekezdésében a  „(lőszerelem) kereskedelmi” szövegrész helyébe a  „(lőszerelem), a  hangtompító kereskedelmi” szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében a „lőszer nem” szövegrész helyébe a „lőszer, a hangtompító nem” szöveg,

c) 35/B.  §-át megelőző alcím címében a  „Hangtompító állategészségügyi célú tartásának engedélyezése” szövegrész helyébe az „A hangtompító engedélyezésére és használatára vonatkozó szabályok” szöveg,

d) 37. § (3a) bekezdésében a „b) pontjának” szövegrész helyébe az „a) pont ab) alpontjának” szöveg,

e) 37. § (3b) bekezdés a) pontjában a „tizenhatodik” szövegrész helyébe a „tizenötödik” szöveg,

 f) 42. § (2) bekezdés b) pontjában a „10” szövegrész helyébe a „20” szöveg,

g) 47.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a „lőfegyvert vagy lőszert” szövegrész helyébe a „lőfegyvert, lőszert, illetve hangtompítót” szöveg,

h) 47.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „lőfegyverre és lőszerre, amelyet a  lőfegyver, lőszer” szövegrész helyébe a „lőfegyverre, lőszerre, illetve hangtompítóra, amelyet a lőfegyver, a lőszer, illetve a hangtompító” szöveg,

i) 49.  § b)  pontjában a  „lőszert bemutatni” szövegrész helyébe a  „lőszert, illetve hangtompítót bemutatni” szöveg lép.


2023. július 23., vasárnap

Malacok


 

Dámok